شیوع درد عضو خیالی در گزارشهای مختلف 2 تا 97% بوده، که براساس انواع مختلف تعاریف و معیارها با یکدیگر فرق می کنند. در مطالعات معتبر، شیوع آن حدود 70% ذکر شده که با گذشت چندین سال از قطع عضو، میزان شیوع آن را بیشتر می کند ولی این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است….